Algemene Voorwaarden

1. DEFINITIES

In het kader van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:
Klant: Iedere natuurlijke persoon en rechtspersoon die met De Brilstudio BV een overeenkomst afsluit met als doel de levering van goederen.
Goederen: Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze algemene verkoopsvoorwaarden of de verkoopovereenkomst vormen.
Verkoopovereenkomst: De overeenkomst afgesloten tussen De Brilstudio BV en de Klant met als voorwerp de levering van goederen tegen een door de klant te betalen prijs, geregeld door de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden.
De Brilstudio BV: De Brilstudio BV, met zetel te Diestersteenweg 183, 3510 Kermt, ingeschreven bij de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 1004154292 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt), met als handelsnaam “De Brilboutique” en “De Brilstudio Kids”.

2. TOEPASSINGSGEBIED

2.1 Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de bestelbonnen van de Brilstudio. Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant uitdrukkelijk onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden tenzij schriftelijk bedongen afwijkingen.
2.2 Indien één of meerdere punten uit deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig, ongeldig of onwettig worden verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen in de overeenkomst aantasten.
2.3 De Brilstudio BV behoudt het recht deze algemene verkoopsvoorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal echter geen invloed hebben op reeds geplaatste bestellingen en de bijhorende overeenkomsten.
2.4 De klant erkent uitdrukkelijk dat een bestelling via e-mail, Whatsapp of enig andere elektronisch communicatiemiddel dezelfde waarde heeft als een schriftelijk overgemaakte bestelling.

3. PRIJS EN BETALING

3.1 Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
3.2 Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
3.3 De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven op de bestelbon.
3.4 De Klant moet het verschuldigde bedrag onmiddellijk en integraal betalen op het ogenblik van afhaling. Indien de Brilstudio BV hiermee uitdrukkelijk instemt, kan het verschuldigde bedrag tevens binnen de 5 werkdagen per overschrijving worden betaald op het door de Brilstudio BV meegedeelde rekeningnummer.

4. BESTELLINGEN

4.1 Alle aanbiedingen van De Brilstudio BV zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelbon door de klant. Ze zijn tevens onderhevig aan de beschikbaarheid en prijswijzigingen. Fouten in de prijsopgave kunnen steeds worden verbeterd.
4.2 De verkoopovereenkomst komt tot stand en is bindend na aanvaarding van de bestelbon.
4.3 De Brilstudio BV is gerechtigd om bestellingen gemotiveerd te weigeren of aan bijzondere voorwaarden te verbinden, als er gegronde redenen bestaan.
4.4 Aanbiedingen opgenomen in folders, prijslijsten, documentatie of website worden niet beschouwd als bindend t.o.v. De Brilstudio BV. Dit geldt zowel voor de opgegeven prijzen, de omschrijving, als de leveringstermijn.
4.5 De klant is te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor het controleren en goedkeuren van de bestelbon.

5. ANNULATIE

Als de klant na aanvaarding van de bestelbon de koop annuleert om het even welke reden, zal de klant gehouden zijn tot betaling aan De Brilstudio BV van een minimale forfaitaire schadevergoeding van 20% op de totale koopsom, met een minimum bedrag van 200 euro, van de gekochte goederen, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en onder voorbehoud van gedwongen uitvoering van de overeenkomst.

6. LEVERING

6.1 De vermoedelijke leveringstermijn wordt afgesproken op het moment van de bestelling. De Brilstudio BV zal zich inspannen om de bestelde goederen tijdig te leveren. De klant erkent dat – tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen – deze leveringsdatum louter indicatief is. Het niet naleven van deze indicatieve termijn door De Brilstudio BV zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot de ontbinding van de overeenkomst of tot enig recht op schadevergoeding lastens De Brilstudio BV.
6.2 Indien de klant weigert de aangekochte goederen in ontvangst te nemen op de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, behoudt De Brilstudio BV zich het keuzerecht voor om ofwel na het verstrijken van een termijn van 10 dagen na voorafgaandelijke ingebrekestelling de overeenkomst als ontbonden te beschouwen ofwel om de volledige uitvoering van de overeenkomst te vorderen. Indien De Brilstudio BV opteert om de overeenkomst te ontbinden, zal de klant gehouden zijn tot betaling aan De Brilstudio BV van een minimale forfaitaire schadevergoeding van 20% op de totale koopsom, met een minimum bedrag van 200 euro, van de gekochte goederen
6.3 De goederen worden enkel geleverd na betaling door de klant van de prijs.
6.4 De levering vindt plaats in de winkel waar de bestelbon werd opgemaakt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.
6.5 Voordat de betaling is geschied mag de koper de goederen zonder medeweten van De Brilstudio BV niet aan derden overdragen. In geval van inbeslagname of enige andere interventie door een derde, is de koper verplicht De Brilstudio BV onmiddellijk hierover te informeren met aangetekend schrijven.

7. HERROEPINGSRECHT

Het herroepingsrecht is niet van toepassing. De Brilstudio BV zal geen verkochte goederen terugnemen en/of omruilen, behoudens in geval van artikel 8.

8. GARANTIE

8.1. Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. De Brilstudio BV biedt 2 jaar garantie aan op brillen, zonnebrillen, sportbrillen en glazen of langer volgens vermelding garantiekaart.
8.2. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
8.3. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant de Brilstudio BV zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek dat optreedt binnen de wettelijke en/of afgesproken termijn, binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
8.4. De (commerciële en wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
8.5. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

9. AANSPRAKELIJKHEID – OVERMACHT

De koper zal De Brilstudio BV onmiddellijk en uitvoerig op de hoogte brengen van elke gebeurtenis of situatie die aanleiding kan geven tot een eis of verzoek tegen De Brilstudio BV door een derde die de uitvoering van deze overeenkomst in belangrijke mate kan beïnvloeden.

10. SANCTIES BIJ BETALING PER OVERSCHRIJVING

10.1 Bij iedere vertraging in de betaling zal van rechtswege en zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest van 1,5% per begonnen maand verschuldigd zijn.
10.2 Bij gebreke aan betaling na 14 dagen vanaf factuurdatum en na schriftelijke aanmaning zal een conventionele onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100 euro.
10.3 De Brilstudio BV is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant zich in een staat van faillissement bevindt, een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, onbekwaam is verklaard of in staking van betaling verkeert.
10.4 Met betrekking tot de gerechtelijke invordering van geheel of gedeeltelijk onbetaalde facturen, zal De Brilstudio BV toepassing kunnen maken van de Wet van 2 augustus 2002 inzake de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en dit voor zover partijen onder de voorwaarden van deze Wet van 2 augustus ressorteren. Bij geschillen binnen het toepassingsgebied van - wet vallen alle kosten voor gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingen ten laste van de schuldenaar.

11. KLACHTEN EN GEBREKEN

11.1 Elke niet-overeenstemming van het geleverd goed, zoals beschreven in de verkoopovereenkomst of de vermelde documenten wordt hierna ‘gebrek’ genoemd.
11.2 De klant wordt geacht de goederen grondig te onderzoeken. Klachten en zichtbare gebreken aan de geleverde goederen moeten binnen de acht (8) dagen na levering uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk aan De Brilstudio BV worden gecommuniceerd. Indien dit niet gebeurt, verklaart de klant dat de goederen instap klaar en vrij van alle zichtbare gebreken zijn. De klant verklaart eveneens dat de goederen stroken met hetgeen in de verkoopovereenkomst is bepaald.
Klachten dienen via e-mail op info@debrilstudio.be te worden gestuurd.
11.3 Worden niet als gebrek beschouwd en vallen hierdoor niet onder de garantie:
- Verkleuren van de goederen, voor zover deze verkleuring niet te voorkomen is of volgens de gebruiken algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
- Schade veroorzaakt door normale slijtage en onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de klant aan de goederen.
11.4 De Brilstudio BV is in geval van verborgen gebreken slechts gehouden tot herstel en voor zover herstelling niet mogelijk is of niet wenselijk is, tot vervanging van de geleverde zaak. De Brilstudio BV levert slechts een waarborg voor verborgen gebreken tot 2 jaar na de levering. Brilstudio BV kan slechts aangesproken worden voor schade aan de geleverde goederen zelf, dit als gevolg van eventuele verborgen verbreken, met uitsluiting van alle andere schade. De Brilstudio BV is niet verantwoordelijk voor zware fout of bedrog van zijn aangestelden. De garantie is niet overdraagbaar.
11.5 De Brilstudio BV is niet verantwoordelijk voor foutieve bestellingen die te wijten zijn aan verkeerde informatie die door de klant werd verschaft.

12. RETENTIERECHT

12.1 Bestelde en geleverde goederen blijven exclusief eigendom van De Brilstudio BV zolang de volledige prijs niet is betaald. Alle goederen die zich bevinden bij De Brilstudio BV en toebehoren aan de klant, worden bewaard op risico van de klant.
12.2 De Brilstudio BV behoudt zich het recht voor om de herstelde of gerepareerde goederen onder zich te houden en dit zolang de koper al zijn verplichtingen niet is nagekomen.

13. OVERDRACHT

De Brilstudio BV heeft het recht haar rechten en plichten voortvloeiende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

14. VERTROUWELIJKHEID

De Brilstudio BV zal bepaalde gegevens van de koper bijhouden en opslaan (schriftelijk en elektronisch) in het kader van een normaal klantenbeheer. Elke financiële informatie (bankrekeningnummers, creditcardnummers en dergelijke) wordt door De Brilstudio BV enkel gebruikt bij het verwerken van betalingen. In geen geval zal De Brilstudio BV de gegevens van de koper ter beschikking stellen van derden. De koper heeft op schriftelijk verzoek inzage deze gegevens.

15. BEVOEGDHEID

15.1 Deze verkoopsvoorwaarden zijn opgesteld naar Belgisch recht ongeacht de woonplaats van de koper.
15.2 Alle geschillen in verband met de uitvoering of de uitleg van de contractuele relatie tussen partijen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt.Scroll to top