Privacyverklaring De Brilstudio

Dit is de privacyverklaring van www.debrilboutique.be en www.dekinderbril.be (hierna: De Brilstudio).

De Brilstudio verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens.

In deze verklaring laten we u weten welke persoonlijke informatie wij van u verzamelen en gebruiken, voor welke doeleinden wij dit verzamelen, welke rechten u heeft en hoe u deze kan uitoefenen. Uw gegevens zullen niet worden gebruikt of met iemand worden gedeeld dan zoals hieronder wordt beschreven.

1. TOEPASSINGSGEBIED

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle overeenkomsten en elke samenwerking met de Brilstudio, alsook wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening bij een bezoek aan één van onze winkels alsook wanneer u onze website gebruikt en/of hierop een vraag achterlaat. Door uw informatie aan ons over te maken en/of gebruik te maken van onze diensten, verklaart u zich akkoord met onderhavige privacy verklaring.

2. WIE VERWERKT UW GEGEVENS?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, verzameld in de winkels en op de website, is De Brilstudio BV, met zetel te Diestersteenweg 183, 3510 Kermt, ingeschreven bij de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 1004154292 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt), met als handelsnaam “De Brilboutique” en “De Brilstudio Kids”.

3. VEILIGHEID

Onze Optiek staat in voor de veilige overdracht van de door u verschafte gegevens. De Brilstudio gaat dan ook met de grootste zorgvuldigheid om met deze gegevens.

Om dit te garanderen worden de nodige administratieve en technisch-organisatorische maatregelen getroffen. Ook van derden, die deze informatie verkrijgen op basis van artikel 6, verwachten wij dezelfde zorgvuldigheid.

Niettegenstaande deze veiligheidsmaatregelen, is het onmogelijk absolute bescherming te voorzien. In het geval van een gegevenslek waarbij persoonsgegevens gecompromiteerd worden, zal u dan ook persoonlijk op de hoogte worden gebracht en zal er een melding worden gemaakt bij de Privacycommissie.

4. WELKE SOORTEN INFORMATIE VERZAMELEN WE?

De gegevens die u vrijwillig verstrekt bij een bezoek aan één van onze winkels, alsook de informatie die u vrijwillig verstrekt op de website en de gegevens die u niet rechtstreeks aan ons verstrekt maar die worden verzameld door het gebruik van cookies zal worden verzameld.

Concreet zal volgende informatie van u gevraagd worden bij een bezoek aan één van onze winkels:
• Algemene contactgegevens: naam, voornaam, geboortedatum, adresgegevens, emailadres, telefoonnummer, …

• Gezondheidsgegevens: gegevens m.b.t. oogmeting, uitgevoerd in één van onze winkels of door uw oogarts; voorschriften van uw (oog)arts; gezondheidsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een oogmeting of contactlensaanpassing,…

• Indien u een bedrijf bent zal er eveneens worden gevraagd achter uw bedrijfsnaam en btw-nummer, …

Bij een bezoek aan de website zal informatie worden verzameld aan de hand van Cookies. De Brilstudio maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze site gebruiken en wie de site bezoekt. De informatie die hierbij wordt verzameld (inclusief uw IP-adres) zullen worden opgeslagen door Google. De Brilstudio heeft Google geen toestemming gegevens om deze verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, deze informatie zal uitsluitend worden gebruikt voor bovenstaande doeleinden.

Verder zal u bij het stellen van een vraag op onze website gevraagd worden algemene contactgegevens achter te laten. Deze gegevens worden ook verzameld bij het maken van een afspraak op de website.

Bovendien zal informatie van u worden verzameld wanneer u ons contacteert via email, telefoon of internetapplicaties zoals instagram etc.

5. WAAR GEBRUIKEN WE DEZE INFORMATIE VOOR?

Wij gebruiken bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Voor onze dienstverlening en de uitvoering van de koopovereenkomst;
• Om u te informeren over de bestelling die u heeft geplaatst of de door u opgevraagde informatie;
• Om u een goede klantenservice te bieden, dienst na verkoop en ondersteuning;
• Het onderhouden en optimaliseren van de website en bijbehorende technologieën;
• Marketingdoeleinden;
• Om uw ervaring op onze website te verbeteren en eventuele klachten in verband daarmee te behandelen.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen zoals vereist is voor het doorsturen van onze nieuwsbrieven.

6. WIE HEEFT TOEGANG TOT DEZE GEGEVENS?

De Brilstudio is genoodzaakt om uw persoonsgegevens met derden te delen, zoals leveranciers, commerciële partners, logistieke partners en IT-dienstverleners. Dit is noodzakelijk voor het uitvoeren van de door u geplaatste bestelling.

Verder worden uw gegevens gedeeld met uw verzekeringsmaatschappij of zorgverzekeraar, zodat u aanspraak kan maken op de voor u geldende terugbetaling.

Door akkoord te gaan met de verwerking van persoonsgegevens, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden gedeeld met derden. Met deze derden hebben wij afspraken gemaakt of een verwerkersovereenkomst afgesloten om ervoor te zorgen dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.

7. OP WELKE RECHTSGROND WORDEN MIJN GEGEVENS VERWERKT?

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het mogelijk uw persoonsgegevens te verzamelen, verwerken en transfereren. In overeenstemming met artikel 6.1 (a-c) wordt dit gedaan op basis van de door u gegeven toestemming of uit noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien de persoonsgegevens worden verwerkt door de door u gegeven toestemming, bezit u steeds het recht deze in te trekken.

Voor de verwerking van uw gezondheidsgegevens wordt artikel 9 lid 2 AVG, alsook de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst gevolgd.

8. KRIJGT U TOEGANG TOT UW GEGEVENS EN KUNT U DEZE VERWIJDEREN?

Volgens de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om:
• Uw gegevens te corrigeren of, indien nodig, te verwijderen onder de voorwaarden uitgezet in artikel 17 AVG
• In specifieke gevallen verzet uit te voeren tegen de verwerking van uw gegevens (vb. direct marketing)
• In specifieke gevallen (zie artikel 18 AVG) kan u een verzoek plaatsen om de verwerking van uw gegevens te beperken
• Uw persoonsgegevens op te vragen

U kunt deze rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen, hetzij per e-mail naar het adres info@debrilstudio.be of per post naar het adres Diestersteenweg 183, 3510 Kermt.

Klachten in geval van schending van de toepasselijke Belgische regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens op deze website kunnen gericht worden aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het adres commission@privacycommission.be.

9. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Deze gegevens worden bewaard gedurende het verwezenelijke van de doeleinden beschreven in artikel 5, alsook om te voldoen aan de wettelijke vereisten.

Meer precies houdt dit het volgende in:
• Digital marketing: maximaal 7 jaar
• Boekhoudrecht: 10 jaar na de aankoop van goed
• Fiscaal recht: 7 jaar na de aankoop van een goed
• Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereekomst: 15 jaar (gezondheidsgegevens)

U kunt ons ook altijd vragen om uw gegevens te verwijderen, zoals aangegeven in artikel 8.

10. DIRECT MARKETING

De persoonlijke gevens die u aan De Brilstudio verstrekt kunnen worden gebruikt voor direct-marketing, met name:
• Het versturen van nieuwsbrieven:
• Het overmaken van aanbiedingen op maat over onze producten en service:
• Het verschaffen van informatie en het opvolgen van bestellingen:
:
Indien u wenst u hier tegen te verzetten, kan u dit doen hetzij per e-mail naar info@debrilstudio.be of per post naar het adres Diestersteenweg 183, 3510 Kermt.

11. COOKIES

Wij maken gebruik van cookies op onze website. De status hiervan is te bekijken via de cookie pop-up. Via google analytics houden wij statistieken bij. Bekijk de privacy policy van Google via deze link.

12. WIJZIGINGEN

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele wijzigingen en/of wijzigingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

13. AANPASSEN/UITSCHRIJVEN NIEUWSBRIEFSERVICE

Onderaan elke mailing vindt u de mogelijkheid om om u af te melden. Indien u dit wenst, kan u ook uw toestemming in te trekken, hetzij per e-mail naar info@debrilstudio.be of per post naar het adres Diestersteenweg 183, 3510 Kermt.

14. VRAGEN EN FEEDBACK

Wij controleren regelmatig of wij aan deze privacyverklaring voldoen. Als je vragen hebt over de privacyverklaring, neem dan contact met ons op:

Per e-mail naar info@debrilstudio.be
Per post op het adres Diestersteenweg 183, 3510 Kermt
Telefoon op 011 91 86 81

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (GBA) op de volgende adressen:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
commissie@privacycommission.be Scroll to top